prof. dr hab. Inga Iwasiów

inga.iwasiow@usz.edu.pl

Wydział Humanistyczny US

Piastów 40b, budynek nr 4, p. 407

71-065 Szczecin

Pola badawcze

 • literatura i krytyka w Polsce XIX-XXI wieku
 • tożsamości kulturowe, lokalność
 • krytyka feministyczna/ studia gender i queer
 • postkolonializm/postzależność
 • autobiografizm
 • teoria twórczego pisania

Projekty badawcze

 • Kierowniczka grantu MNiSW (N103 003 31,0105) „Gatunek-Kanon-Polityka. Historia i genologia pisarstwa kobiecego”.
 • Wykonawczyni grantu  „Kulturowa teoria literatury”, kierowniczka prof. Anna Łebkowska UJ (4061/B/H03/2011/40).
 • Grant promotorski Maria Głowacka „Kobieca proza s-f w Polsce. Teoria trzech kręgów”.
 • Kierowniczka Badań Statutowych „Tożsamość Kulturowa i Pogranicza Identyfikacji”.

Wybrane publikacje naukowe

Książki

 • Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna, JotA, Szczecin 1994.
 • Kobieta czytająca dzisiaj, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2002.
 • Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, WAB, Warszawa 2004, 2008.
 • Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda, , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 • Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 10989 roku, , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • Odmrażanie. Literatura w potrzebie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021.
 • Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej, I. Iwasiów, J. Madejski,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 • Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej. Cz. 1. Miłość, I. Iwasiów i P. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. 1998.
 • Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Cz. 2. Meandry wrażliwości XX wieku, I. Iwasiów i P. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • „Panny z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów, J. Madejski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
 • „Wariacje pocztowe” Kazimierza Brandysa, red. I. Iwasiów, J. Madejski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Matka odchodzi Tadeusza Różewicza, I. Iwasiów, J. Madejski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 • Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku, Inga Iwasiów, Erazm Kuźma, Wyd. „Kurier-Press” Szczecin 2003.
 • Tożsamość kulturowa i pogranicza identyfikacji, I. Iwasiów,  A. Krukowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego, I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie, red. A. Galant, I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, I. Iwasiów, A. Galant, wyd. Universitas, Kraków 2011.
 • Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze, red. I. Iwasiów, A. Zawiszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2014.
 • Nowa Kobieta – figury i figuracje, red. I. Iwasiów, A. Krukowska, A. Zawiszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2017.
 • Autobiografie (po)graniczne, I. Iwasiow, T. Czerska, Wydawnictwo Universitas Kraków 2016.
 • Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku, red A. Grzemska, I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • I Faustyna umrze… O twórczości Krystyny Kofty, „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4 s. 196-211.
 • Oblicza „Ja”. O świadomości bohaterek dramatów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Ruch Literacki” 1995, z. 4 s. 463-473.
 • Siostry – szkic o prozie (młodej) kobiet,  „Teksty Drugie” 1996 nr 5 s. 84-100.
 • Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie, „Teksty Drugie” 1998, nr 1/2 s. 55-83.
 • Gatunki i konfesje w badaniach „gender”, „Teksty Drugie” 1999, nr 6 s. 41-55.
 • Osoba w dyskursie feministycznym, „Teksty Drugie” 1999, nr ½.
 • Wokół pojęć: kanon, homoerotyzm, historia literatury, „Katedra” 2001,  nr 1,  98-121.
 • Gender, tożsamość, stereotypy, „Ruch Literacki.” 2002, z. 6,  541-555.
 • Niosło ją to, że stała u boku”. O genderowym modelowaniu biografii artystek, „Autobiografia. Literatura, Kultura, Media” 2015,  nr 2,  63-74.
 • Przesiedleni chłopi uruchamiają miasto, „Teksty Drugie” 2017, nr 6, s. 181-192.
 • Spotkanie polsko-ukraińskie. Lektura wznowiona „Oksany”, „Teksty Drugie” 2018, nr 5, s. 107-118.
 • Męskie projekty lekturowe, „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 1, s. 227-233.
 • Humanistyka, zmiana autobiografia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2021, nr 2021, t. 60 nr 1, s. 15-30.
 • O przemianach w pisarstwie Krystyny Kofty, „Czas Kultury” 2019, nr 4(203), s. 101-109.
 • O narracji szczelinowo-błonowej. Lekcje pisania Jolanty Brach-Czainy, „Czas Kultury” 2022, nr 1.

Rozdziały w monografiach naukowych

 • Jerzego Kosińskiego eksperymenty ze świadomością, w: Literackie portrety Żydów, E. Łoch, wyd. UMCS, Lublin 1996,  s. 185-198.
 • Jungowska wykładnia motywów roślinnych w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza, w: Literacka symbolika roślin, A. Martuszewska, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 1997 s. 159-169.
 • Obcość kultury, znajoma bliskość innych. Wątki lesbijskie we współczesnej literaturze polskiej, w: Ciało, płeć, literatura, red. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak i inn. , wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2001 s. 435-453.
 • Teorie i aporie. Twórcze kłopoty XX-wiecznych dyskursów, w: Dwudziestowieczność, M. Dąbrowski, T. Wójcik, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004 s. 97-112.
 • Blaski i cienie krytyki feministycznej w Polsce, w: Literatury słowiańskie po roku 1989. 2. Feminizm,red. E. Kraskowska, wyd. Elipsa,  Warszawa 2005 s. 26-45.
 • Centralna płeć cywilna, w: Wojna, doświadczenie i zapis, S. Buryła, P. Rodak, wyd. Universitas, Kraków  2006 s. 399-415.
 • Literatura jako wiedza o innych – rekonesans, w: Literatura i wiedza, W.  Bolecki, IBP PAN, Warszawa 2006, s. 346-359.
 • Teatr, dramat, gender – wyznaczniki przestrzeni komunikacyjnej, w: Inna scena. Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego, A. Adamecka-Sitek,D. Buchwald, wyd. Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego, Warszawa 2006 s. 13-22.
 • Polityczne/prywatne. Zdestabilizowana opozycja. (Wojenna i polityczna proza kobiet), w: Literackie reprezentacje doświadczenia,   W. Bolecki, E. Nawrocka,Wyd. IBL PAN, Warszawa 2007,  s. 296-310.
 • W granicach, herstorii. Korekta kanonu jako teoria i jako praktyka czytelnicza, w: Kulturowa historia literatury, A. Łebkowska, W. Bolecki, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2015, s. 281-296.
 • Inna uległość. Trudne początki szczecińskiej lokalności, w: Narracje po końcu (wielkich) narracji, H. Gosk, A. Zieniewicz, wd. Elipsa, Warszawa 2007 s. 346-356.
 • Strategia krytyczna: poskramianie Szekspira, w: Literatura – punkty widzenia – światopoglądy, D. Kozicka, M. Urbanowski, wyd,. Universitas, Kraków 2008, s. 391-406.
 • Pisarstwo kobiet w perspektywie zmian pokoleniowych i cywilizacyjnych, w: Napisać kobietę… (Dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji) Da opišeš žena… (Bulgaro-polski diskusii v godinite na prehoda), red.: M. Karabelova, A. Nasiłowska,  Sofiâ 2009 s. 39-54 [tekst w jęz. bułg. w przekł. M. Karabelovej].
 • Hipoteza literatury neo-post-osiedleńczej, : Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, wyd. Universitas, Kraków  2012 s. 209-224.
 • Twórczość niepozorna na barykadzie codzienności, w: Twórczość niepozorna, J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska i L. Marzec, wyd. Pasaże, Kraków 2015 s. 17-26.
 • Berlin und Umgebung in der Stettiner Kulturzeitschrift „Pogranicza”, w: Migrantliteratur im Wandel: Junge Prosa mit (nicht nur) polnischen Wurzeln in Deutschland Europa, red. Helbig-Mischewski, M. Zduniak-Wiktorowicz, Leipziger Universitätsverlag, 2016, s. 269-277.
 • Barbara Radziwiłłówna, w: ….czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, M. Rudaś-Grodzka i inn., Wyd. IBL PAN, 2016.
 • Ein Wochenende in der Bergen, w:„Dieser Mont Blanc Verdeckt doch die ganze Aussicht!”: der Literarische Blick auf Alpen, Tatra und Kaukas, G. Frolicher, M. Geber, i inn. , Edition Schublade, Zurich, s. 275-285.
 • Konkurs na kryteria (genderowe), w: Dyskursy w dyskursach. Szkice o krytyce i literaturze lat ostatnich, P. Śliwiński, Wielkopolska Biblioteka Poezji,  T. 39, Poznań 2019, s. 9-18.
 • Lekcja pisania, czytania i tańca: (Um)Wege zum Wissen. Festschrift für Bożena Chołuj, hrsg. von Antonina Balfanz, Joanna Drejer, Corinna Kleinke, Daniela Marthin, unter Mitwirkung von Christoph Maisch und Jennifer Ramme [Thematicon – Wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum, Bd. 35], Logos Verlag Berlin 2022, 183-192.

Twórczość literacka

 • Miłość, Szczecin 2001.
 • 39/41, Szczecin 2004.
 • Miasto-ja-Miasto, Szczecin 1998.
 • Smaki i dotyki, Warszawa 2006, 2014.
 • Bambino, Warszawa 2008, 2014.
 • Ku słońcu, Warszawa 2010.
 • Na krótko, Warszawa 2012.
 • Umarł mi, Wołowiec 2013.
 • Blogotony, Warszawa 2013.
 • W powietrzu, Warszawa 2014.
 • Pięćdziesiątka, Warszawa 2015.
 • Kroniki oporu i miłości, Warszawa 2019.
 • Dziecko, „Dialog” 2016, nr 5.

Organizacja konferencji naukowych

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perswazja w kulturze współczesnej”, Szczecin, maj 1993.
 • Międzynarodowa „Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej” – konfrontacje, 2-4. 06. 1997 (z prof. P. Urbańskim).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanon i obrzeża”, Szczecin 30.05-1.06. 2004 (z prof. Tatianą Czerską) .
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „(Auto)biografie pograniczne”, Szczecin 10-17. 10. 2015 (z prof. Tatianą Czerską)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Literatura, pieniądze, kobieta, Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku w Instytucie Polonistyki, Dziennikarstwa i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin 2013 (z prof. Agata. Zawiszewską).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowa Kobieta – figury i figuracje”, Pobierowo 2017, (z prof. dr hab. Agatą Zawiszewską i dr Aleksandrą Krukowską).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Autobiograficzność kobiecego eseju”, Pobierowo, 21–23.05.2018 (z dr Arletą Galant i dr Aleksandrą Grzemską).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Śmierć i kobieta w nowoczesności (XX i XXI wiek), Pobierowo 19 maja – 21 maja (z dr hab. A. Galant i dr Aleksandrą Krukowską).
 • I Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Twórczego Pisania, MS Teams, maj 2021.

Sprawowane funkcje

 • Redaktorka naczelna (wraz z Jerzym Madejskim) czasopisma „Autobiografia Literatura Kultura Media”  https://wnus.edu.pl/au/pl
 • Członkini Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk.
 • Członkini Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2019-2023.
 • Członkini Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych.
 • Dyrektorka Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (przez jedną kadencję).
 • Kierowniczka Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku (do 2019)
 • Kierowniczka Zespołu do Badań Tożsamości Kulturowych Instytutu Literatury i Nowych Mediów USz (od 2019)