prof. dr hab. Jerzy Madejski

jerzy.madejski@usz.edu.pl

Wydział Humanistyczny US

Piastów 40b, budynek nr 4, p. 203

71-065 Szczecin

tel. 91 444 26 53

Pola badawcze

 • autobiografia;
 • piśmiennictwo Zagłady;
 • regionalizm literacki;
 • metodologia badań literackich;
 • biografistyka;
 • krytyka literacka.

Projekty badawcze

 • Pisanie o historii jako czytanie literatury; MNiSW N N103 309533; 2007-2008; Wydział Filologiczny; Uniwersytet Szczeciński, kierownik projektu; efektem projektu badawczego była konferencja naukowa  oraz tom zbiorowy pt. Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Jerzego Madejskiego, IBL PAN, Warszawa 2010. Seria:  Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 90;
 • Tadeusz Borowski – Primo Levi. Paralela; projekt promotorski na opracowanie dysertacji doktorskiej Pawła Wolskiego; MNiSW  N N103 1026 33; 2007-2009; Wydział Filologiczny; Uniwersytet Szczeciński; efektem projektu badawczego była książka doktorska pt. Tadeusz Borowski – Primo Levi. Prze-pisywanie literatury Holocaustu, IBL PAN, Warszawa 2013.
 • Literackie reprezentacje doświadczenia (kierownik dr hab. Ewa Nawrocka, prof. UG); 1HO1CO 3550 MNiSW, 2006-2007, wykonawca, efektem projektu badawczego była konferencja naukowa  oraz tom zbiorowy pt. Literackie reprezentacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej, IBL PAN, Warszawa 2007. Seria: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 88.

Wybrane publikacje naukowe

Książki autorskie

 • Poetyka ekstremalna oraz inne noty o liryce i krytyce współczesnej, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2021, ss. 298;
 •  Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, ss. 179;    
 • Praktykowanie autobiografii. Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ss. 267;
 • Deformacje biografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, ss. 309;
 • Zamieszanie. Szkice, Universitas, Kraków 2003, ss. 185.

Książki pod redakcją

 • Adlojada. Kultura i media (współredakcja J. Brejdak, D. Kacprzak, B. M. Wolska), Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2020, ss. 135;
 • Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik (współredakcja, S. Iwasiów), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Universitas, Szczecin – Kraków 2019, ss. 393. Seria: Nowy regionalizm w badaniach literackich;
 • Adlojada. Pamięć i kultura (współredakcja J. Brejdak, D. Kacprzak, B. M. Wolska), Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2018, ss. 174;
 • Interpretatywny słownik terminów kulturowych 2.0 (współredakcja S. Iwasiów), Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ss. 194;
 • Adlojada. Kultura i profanacje (współredakcja J. Brejdak, D. Kacprzak, B. M. Wolska), Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2017, ss. 133;
 • Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2016, ss. 316;
 • Literatura w Szczecinie 1945-2015. Książki siedemdziesięciolecia (współredakcja S. Iwasiów, P. Wolski), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2016, ss. 450;
 • Adlojada. Prawo i kultura (współredakcja J. Brejdak, D. Kacprzak, B. M. Wolska), Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2016, ss. 254;
 • Adlojda. Ekonomia i kultura (współredakcja J. Brejdak, D. Kacprzak, B. M. Wolska), Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2015, ss. 214;  
 • Stefan Flukowski i kult nowoczesności (współredakcja B. M. Wolska), Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Miejska Biblioteka  Publiczna w Świnoujściu, Szczecin 2015, ss. 240;
 • Adlojada. Biografia i świadectwo (współredakcja J. Brejdak, D. Kacprzak, B.M. Wolska), Muzeum Narodowe w Szczecinie,  Szczecin 2014, ss. 154;
 • Interpretatywny słownik terminów kulturowych (współredakcja S. Iwasiów), Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin 2014, ss. 238
 • Z kuchni (współredakcja U. Bielas-Gołubowska i B. M. Wolska), Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2013, ss. 135
 • Czesław Miłosz i rewolucja (współredakcja U. Bielas-Gołubowska i B. M. Wolska), Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Szczecin 2011, ss. 250;
 • Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, (współredakcja W. Bolecki), Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, ss. 471.    Seria:  Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 90;
 • „Litteraria Copernicana” 1(5)/2010: Kampus [redakcja numeru i wstęp];
 • Księga Erazmiańska  (współredakcja A. Skrendo, A. Zawiszewska), Oficyna Wydawnicza LEKSEM,  Szczecin  Łask 2007, ss. 261;
 • Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia (współredakcja E. Kuźma, A. Skrendo), Universitas. Kraków 2006, ss. 470. Seria: Horyzonty nowoczesności;
 • Rozbiory. „Matka odchodzi“ Tadeusza Różewicza (współredakcja I. Iwasiów), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002;
 • Rozbiory. „Wariacje pocztowe“ Kazimierza Brandysa (współredakcja I. Iwasiów), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999; ss. 265;
 • Rozbiory. „Panny z Wilka“ Jarosława Iwaszkiewicza (współredakcja I. Iwasiów), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996;
 • Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej (współredakcja I. Iwasiów), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994, ss. 302.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Długomyślność i synekdocha, „Forum Poetyki” 2021 jesień (26);
 • Rozmowa, autobiografia i sztuka życia, „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 4, s. 67-77;
 • Sztuka biografii (literackiej), „Teksty Drugie” 2019, nr 1, s. 206-216;   
 • Eseje i biografie, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2018, nr 2 (11),  s. 7-12;
 • Apologia poetyki, „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Seria Literacka 30 (50), Poznań 2017, s. 367-384;
 • Muszla, biografia słowa, blizna, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2016, nr 2 (7), s. 7-13;
 •  „A nie mówiłem!”, „Teksty Drugie” 2016, nr 4, s. 145-155;
 • Ciało poetyki, „Forum Poetyki” 2015 lato (1) http://fp.amu.edu.pl/jerzy-madejski-cialo-poetyki/;                 
 • Autobiografia, traktat, kultura ludowa,  „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2015, nr 1 (4), s. 7-12.
 • Portret, słownik, sylwa… Biografistyka (literacka) na przełomie XX i XXI wieku, „Polish Biographical Studies” 2014, nr 2, s. 77-92;
 • Poetyka trzecia. „Tematy i Konteksty” 2013, s. 97-106;
 • Rekolekcje literaturoznawców (O książce „Ćwiczenia z rozpaczy” pod redakcją Jerzego Jarzębskiego i Jakuba Momry). „Wielogłos” 2013, nr 3, s. 127-134;
 • Uwagi na marginesie artykułu Kordiana Bakuły, „Pamiętnik Literacki”  2010, z. 3, s. 348-253;
 •  Akademicy i literatura, „Litteraria Copernicana”  2010 nr 1 (5), s. 4-13.
 •  Rozdziały w monografiach

Rozdziały w monografiach naukowych

 • Case, studium przypadku i literatura dokumentu osobistego, w: Literatura dokumentu osobistego. Studia przypadków, red. Adam Fitas, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021;
 • List, listopad, literatura. Miniatura biograficzna Anny Frajlich, w:  „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, pod red. W. Ligęzy, J. Pasterskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, s. 85-95;
 • Józef Bursewicz i historia literatury (w Szczecinie), w: Regionalizm literacki – historia i pamięć, red.  Z. Chojnowski, E. Rybicka, Universitas, Kraków 2017, s. 35-49;
 • „Gronostaje i podszewka”. Polemiki Włodzimierza Boleckiego, w: (W)sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka, pod. red. A. Kluby i M. Rembowskiej-Płuciennik, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017, s. 311-400;
 • Zieleń Szczecina orzeźwia…”. Polonizacja w autobiografii Stanisława Helsztyńskiego, w: Autobiografie (po)graniczne, pod red. I. Iwasiów i T. Czerskiej, Universiatas, Kraków 2016, s. 109-123;
 • Łabędź, biała kartka, Auschwitz, w: Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera, pod red. A. Glenia i  J. Kornhausera, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2016,  s. 385-392;
 • Nowy i stary regionalizm, w: Centra i peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisak-Gębala, Universitas, Kraków 2015, s. 77-90;
 • Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – Język – Kultura, pod red. W. Boleckiego, W. Solińskiego i M. Gorczyńskiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, s. 253-264;
 • Żywot uczonego (w internecie), w: Od pióra do sieci. Zmienne media literatury, pod red. P. Michałowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 167-18;
 • Twórcze pisanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  (współautorstwo Urszula Bielas-Gołubowska), w: Polonistyka dziś    kształcenie dla jutra,  pod red. K. Biedrzyckiego, W. Bobińskiego, A. Janus-Sitarz, R. Przybylskiej. Universitas, Kraków  2014, t. I, s. 282-292;
 • „Normalność” w autobiografii akademickiej, w: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej  XX i XXI wieku, pod red.  H. Gosk i  B. Karwowskiej,  Dom Wydawniczy Elipsa,  Warszawa 2014, s. 264-281;
 • Archiwum badacza literatury jako problem teoretycznoliteracki, w: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, pod red. D. Ulickiej i W. Boleckiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 296-309.  Seria: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 92;
 • Pamięć i autobiografia (akademicka), w: Poetologie pamięci, pod red. D. Śnieżki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 285-309;
 • Czesław Miłosz jako historyk literatury, w:  Po Miłoszu, pod red. M. Bieleckiego, W. Browarnego,  J. Orskiej, Wydawnictwo EMG,  Kraków 2011, s. 281-300;
 • „Pęczek przylaszczek”. Teoria autobiografizmu i Zagłada,  w:  Pogranicza teorii,  red. E. Rychter i M. Bielecki,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2010, s. 133-145;               
 • „Muszę to napisać”. Dziennik w twórczości Tadeusza Różewicza, w: Przekraczanie granic.  O twórczości Tadeusza Różewicza, red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Universitas, Kraków 2007, s. 113-125; 
 • Nie mów, proszę, w liczbie mnogiej…”. Krytyka jako autobiografia, w: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Universitas, Kraków 2007, s. 96-112; 
 • Biografia struktury – struktura biografii. Dopiski do teorii Janusza Sławińskiego, w: Dzieła – języki – tradycje, red. W. Bolecki, R. Nycz, IBL PAN, Warszawa 2006, s. 28–44;
 • Interdyscyplinarne problemy poetyki, w:  Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku –wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów. Kraków, 22-25 września 2004, zespół red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Z. Makowiecki, R. Nycz, Universitas, Kraków 2005, t. I, s. 50-65.

Inne

 • Realizm i groteska, „Nowe Książki” 2021, 11, s. 32-33;
 • Brak słów, „Nowe Książki” 2021, nr 1, 36-37;
 • Śrubowanie aforyzmu, „Nowe Książki” 2020, nr 3, s. 30-31;
 • Jubileusz? Fraszka, „Gazeta Wyborcza” (Szczecin) 2021 (15 stycznia);
 • Listy z pogranicza sztuki „Więź” 2019, nr 2, s. 202-2011;
 • Opowiadanie, komentarz, brulion, „Kwartalnik Artystyczny” 2019, nr 1, s. 212-215;
 • Wyznawca, uczeń, hermeneuta, „Kwartalnik Artystyczny” 2019, nr 3, s. 175-110;
 • „Wszystko staje się teraz jakieś nieprzejrzyste”,  „Kwartalnik Artystyczny” 2019, nr 4, s. 184-188;
 • Karbidówka i wiersz, „Kwartalnik Artystyczny” 2018, nr 2, s. 73-80;   
 • Mądrość eseju, „Przegląd Uniwersytecki” 2017, nr 4-6, s. 16-18. 

 

Organizacja konferencji naukowych

 • Ogród, miasto, język. Sympozjum z okazji 65. Urodzin Artura Daniela Liskowackiego; Uniwersytet Szczeciński; 14-15 stycznia 2021 (współorganizator S. Iwasiów).
 • Przewodnik, bedeker, poradnik w literaturach regionalnych;  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Szczecinie Polskie Towarzystwo Autobiograficzne; 9–10 października 2017 roku w Szczecinie; Nowy regionalizm w badaniach literackich (współorganizator S. Iwasiów).
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku na Pograniczach. Konferencja Naukowa z okazji. 5. Rocznicy Powstania Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Wydział Filologiczny US; Wydział Humanistyczny US; Gryfino, 11-15 czerwca 2015 r.
 • Piotr Zaremba, polityk, urbanista, pamiętnikarz. Konferencja w dwudziestą rocznicę śmierci pierwszego prezydenta Szczecina;  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydział Filologiczny; Instytut Filozofii Wydział Humanistyczny  Uniwersytetu Szczecińskiego; Instytut Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; Szczecin, 7 – 10 października 2013 r.
 • Stefan Flukowski i kult nowoczesności. Sympozjum z okazji 110. rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci pisarza; Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Zakład Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Doktoranci Zakładu Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny „Pogranicza”, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Zachodniopomorski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Szczecinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu.7-9 maja 2012 r.
 • Czesław Miłosz i rewolucja; Instytut  Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydział Filologiczny;  Uniwersytetu Szczecińskiego, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie; Szczecin, 16-18 marca 2011.
 • XXV Lat Polonistyki Uniwersyteckiej w Szczecinie (Od Studium Nauczycielskiego do Uniwersytetu; Sympozjum Polonistyka uniwersytecka a polonistyka szkolna); Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego; Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, 17-18 listopada 2010.
 • Sympozjum  Henryk Markiewicz jako badacz literatury; Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US; Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica;  6 maja 2009.
 • Sympozjum Pospolite ruszenie słów Twórczość Heleny Raszki; Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie; Zakład Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US; Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny „Pogranicza”; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Zachodniopomorski; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Szczecinie; Szczecin, 22 stycznia 2010 roku.
 • XXXV Konferencja Teoretycznoliteracka Pisanie o historii jako czytanie literatury;  Zakład Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US, Pracownia Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie; Darłowo 20-23 września 2007.

Sprawowane funkcje

 • redaktor naczelny (z Ingą Iwasiów) pisma naukowego „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” (od 2013 r.);
 • członek Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego (kadencja 2020-2024);
 • pełnomocnik Rektora US ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Humanistycznego;
 • członek Komitetu Naukowego cyklu debat Colloquia Erasmiana (Szkoła Doktorska US);
 • członek Rady Redakcyjnej serii:  Historia Literatury Pogranicza;  Uniwersytet Zielonogórski;  (od 2013 r.);
 • członek Rady Naukowej Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie (od 2016 r.).